ARKIV: dIGITAL POST TIL BEGGE FORÆLDRE

  • Facebook Social Icon

ARKIV

Den 18. april 2019 meddelte Finansministeriet, at regeringen vil ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

På denne side vil du kunne følge hele processen med baggrunden for sagen, lovforslaget, den politiske behandling og afsluttende udmøntning i ny lovgivning.

Du vil under "Seneste opdatering" se det seneste, der er sket i sagen.

 

Du kan med fordel følge os i Facebook-gruppen "Vi skal skilles", der løbende bringer nyt i alle aktuelle sager.

SENESTE OPDATERING:

Det bemærkes, at denne sag afventer, om den nye regering fremsætter det som lovforslag. Dét holder VISKALSKILLES.dk selvfølgelig løbende øje med - og dét kan du også via vores Facebook-side.

 

TIDLIGERE OPDATERING (19. APRIL 2019 - HENSIGTSERKLÆRING FREMSAT I MEDIERNE)

Den 18. april meddelte Finansministeriet, at regeringen vil ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

Det skal bemærkes, at sagen først fremsættes i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020 - og at den forventede ikrafttræden sker i 2021, hvor der er planlagt en overgang til den nye Digital Post-løsning.

BAGGRUND

I dag modtager begge forældre ikke altid post om deres fælles børn. I mange tilfælde sendes den kun til moderen. Derfor vil regeringen ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen udtalte til FM.dk: "Forældre skal behandles ligeværdigt og lovgivningen skal gøres tidssvarende. Det er den ikke, hvis det offentlige kun kommunikerer med den ene forældre. I anden lovgivning har vi ligestillet forældrene, men det halter fortsat, når det drejer sig om den digitale kommunikation. Med klare regler på området, får forældrene får mulighed for at være forældre på lige fod. Ellers sender det offentlige et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn".

Innovationsminister Sophie Løhde udtalte til FM.dk: "Fædre og mødre er naturligvis ligestillede, når de har fælles forældremyndighed. Og det skal også afspejles ved, at begge forældre får beskeder, aftaler og tilbud om deres børn i deres digitale postkasse. Derfor vil vi ændre loven, så vi ikke hænger fast i fortiden, hvor den ene forælder vægtes højere end den anden".

Børne- og socialminister Mai Mercado udtalte til FM.dk: "Forældreskab er langt hen ad vejen et ligeværdigt samarbejde mellem forældrene, uanset om de bor sammen eller ej. Initiativet ligger fint i tråd med det nye familieretlige system, som også har fokus på det ligestillede forældreskab og bl.a. gør det muligt for forældre i brudte familier at aftale delt bopæl for deres barn. Jeg mener, at det er vigtigt for et godt samarbejde mellem forældrene, at de føler sig lige meget værd – og et godt samarbejde er vigtigt for barnets trivsel".

SÅDAN BEHANDLES LOVFORSLAGET I FOLKETINGET

Det er endnu uklart, hvilket ministerium sagen hører under.

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister, hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

©2020 VISKALSKILLES.dk.