Børnebidrag og andre økonomiske begreber

  • Facebook Social Icon

12. december 2018

Der er mange begreber på skilsmisse-området, og det kan ind imellem være vanskeligt at skelne dem fra hinanden - især når de bruges i flæng.

Det gælder eksempelvis de forskellige former for bidrag og ydelser, som bopælsforælderen får fra den anden forælder eller fra det offentlige.

 

I denne artikel ser vi nærmere på børnebidraget, børne- og ungeydelsen samt ægtefællebidraget.

De overordnede definitioner

Børnebidraget betaler samværsforælderen til bopælsforælderen for at løfte sin forpligtelse til at forsørge barnet. Børne- og ungeydelsen ("børnechecken") er en velfærdsydelse, som det offentlige betaler til bopælsforælderen. Og ægtefællebidraget handler om ægtefællers pligt til at forsørge hinanden, som de har både under og efter ægteskabet, hvor typisk dén, der tjener mest, betaler til den anden part.

Herunder beskrives de tre sammenhænge mere udførligt

Børnebidraget.

Begge forældre har pligtelse til at tage sig af barnet. Dette kan samværsforælderen gøre direkte under samvær, men omfatter også de behov, som barnet generelt har - herunder også bopælsforælderens udgifter. Det er grundlæggende op til forældrene at afklare, hvordan samværsforælderen løfter sin forsørgelsespligtklarer dette via børnebidraget. Det er i 2019 på kr. 1.387 hver måned, med mulighed for at trække det meste fra i skat. Når samværsforælderen betaler børnebidrag, løfter vedkommende sin forsørgelsespligt.

Med "Børneloven" af 18. maj 1960 og andre efterfølgende lovgivninger blev det præciseret, at blev børn uden- og inden for ægteskabet ligestillet

Når forældrene har afklaret hvem af dem, der bliver henholdsvis bopælsforælder og samværsforælder, er der grundlag for at drøfte børnebidraget

Børne- og ungeydelsen

"Børnechecken", som den populært kaldes, har siden indførelsen i 1983 været en ydelse, der gives til børns forældre (som udgangspunkt moderen) indtil barnets fyldte 18. år. Efter skilsmisse modtager bopælsforælderen ydelsen. Ydelsen gives ikke til specifikke formål, men gives som hjælp til de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie - som en slags kompensaton.

.

VISKALSKILLES.dk følger naturligvis sagen nøje.

©2020 VISKALSKILLES.dk.