Børnebidrag og gebyr

16. januar 2020

  • Facebook Social Icon

Hvis man ansøger om fastsættelse af børnebidrag hos Familieretshuset, er det som udgangspunkt gratis. Men søger man senere om ændringer, koster det ofte (i 2020) kr. 2.800.

Men hvad er forklaringen på, at det koster forholdsvis meget at ansøge Familieretshuset om ændringer af et tidligere fastsat børnebidrag?

"Vi skal skilles" har set nærmere på gebyret, som Familieretshuset kan pålægge ansøgeren at betale.

Den første ansøgning er gratis

Lad os først se på reglerne knyttet til gebyret ved børnebidrag.

Familieretshusets egen hjemmeside beskrives det, at "den første ansøgning om fastsættelse af bidrag er gratis", men at der "skal betales et gebyr for alle efterfølgende ansøgninger i forhold til dette bidrag".

Og videre: "Ved ansøgning om ændring af et løbende bidrag skal der betales et gebyr, som skal indbetales til Familieretshuset samtidig med ansøgningen. Hvis gebyret ikke betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen, kan Familieretshuset afvise ansøgningen".

På hjemmesiden gives flere konkrete eksempler på, at der skal eller ikke skal betales gebyr.

Men hvad er forklaringen på, at beløbet netop er kr. 2.800?

"Fuld dækning for omkostninger"

Den 17. december 2019 stillede Kirsten Normann Andersen, formand for Social- og Indenrigsudvalget, et spørgsmål angående en henvendelse fra 3F om børnebidrag. Hvad henvendelsen handlede om er uklart. Men social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forklarede i sit svar (givet i går den 15. januar 2020), hvordan gebyret for at søge om ændring af børnebidrag er fastsat.

Svaret følger i sin helhed herunder:

"Jeg kan oplyse, at gebyret for at søge om ændring af et børnebidrag fastsættes sådan, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen i Familieretshuset.

Dette indebærer, at størrelsen på gebyret nedjusteres, hvis der sker en væsentlig produktivitetsstigning, der nedbringer omkostningerne. På samme måde reguleres størrelsen af gebyret i opadgående retning, hvis udviklingen i omkostningsniveauet nødvendiggør det. Det overvejes en gang om året, om der er grundlag for at ændre størrelsen af gebyret.

Gebyret blev indført i 2012 som et led i omorganiseringen af de daværende statsforvaltninger. Formålet med indførelsen af gebyret var at bidrage til løsningen af statsforvaltningernes økonomiske udfordringer. Omorganiseringen byggede på den aftale om en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne, som den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) indgik med Enhedslisten og Liberal Alliance i forbindelse med finansloven for 2013.

Tanken bag gebyret er også, at det skal virke adfærdsregulerende, sådan at Familieretshuset undgår bagatelsager og ansøgninger med et chikanøst formål m.v.".

Reguleres typisk én gang årligt

Eventuelle ændringer af gebyrer, tilskud og lignende sker typisk én gang årligt ved årsskiftet. Det er dog ikke givet, at alle beløb ændres. Ved at følge "Vi skal skilles" via vores Facebook-gruppe vil du få besked om eventuelle ændringer.

©2020 VISKALSKILLES.dk.