Båndet mellem mor og barn

  • Facebook Social Icon

7. februar 2019

Når Statsforvaltningen skal afgøre, hvor de helt små børn (dvs. børn op til 9 måneder) skal 

Barnets fødsel og barnets sansning.

Op gennem menneskehedens historie var den typiske opfattelse af menneskebarnet, at dets liv grundlæggende starter ved fødslen. Efter 9 måneder i mors mave, hvor fostret havde udviklet sig til et barn, var fødslen den reelle start. Nogle brugte tankerne fra den græske filosof Aristoteles (384 f. Kr.-322 f.Kr) om "tabula rasa": den tomme eller ubeskrevne tavle, som barnet blev født med (eller måske snarere "født som"), og som dets erfaringer her i livet skulle skrives på.

Eksempelvis mente den ungarske psykoanalytiker Margaret Mahler (1897-1985) umiddelbart (for hun forkastede det senere), at barnet i dets første levemåned var i en form for autisme: det var indadvendt, utilnærmelig og søgte kun tilfredsstillelse af egne behov - og det begyndte herfra at lære og skrive det lærte på sin "tabula rasa".

Men i 1960´erne drejede forskningen, blandt andre takket være Margaret Mahler og den amerikanske udviklingspsykolog Daniel Stern (1934-2012), over i mere empiriske former. Man "tænkte" sig ikke til sine konklusioner, men forsøgte at fastslå viden gennem konkrete iagttagelser. Man skabte nogle situationer, hvorigennem man kunne observere spædbarnets reaktioner og dermed udlede dets måde at forholde sig til sin omverden på. Eksempelvis udviklede forskerne en trykfølsom sut, som registrerede, hvordan og hvor hårdt det nyfødte barn suttede på den. Derigennem kunne forskerne konkludere, at barnet tydeligt reagerede med sin opmærksomhed, når moderen talte til barnet i modsætning til andre kvinder - og dermed, at barnet genkendte sin mor. I et tilsvarende forsøg fra 2013 viste blot 30 timer gamle babyer, at de allerede var i stand til at genkende det sprog, deres mor talte.

Og der kom flere andre interessante resultater, der påviste, at helt nyfødte børn kan genkende mor via duft, smag og andre sanser - og tilmed moderens hjerterytme. Barnet er ganske vist ikke intelligent reflekterende, men det vil bestemt være forkert at konkludere, at det nyfødte barn er en tom tavle. Tilknytningen til moderen startede ikke efter fødslen, men i foster-tilstanden.

"Narko-babyerne".

Sideløbende med disse opdagelser gjorde læger en række tilsvarende og overrumplende iagttagelser inden for deres felt. I 1900-tallet var der således flere eksempler på, at moderens adfærd (ofte ganske uforvarende) fik katastrofale konsekvenser for fostret. I slutningen af 1950´erne blev 5-7.000 vesttyske børn født med fosterskader, hvoraf 40 % døde, efter moderen blot få gange havde indtaget thalidomid, som var blevet markedsført som et ufarligt beroligende og kvalmestillende middel. I 1973 beskrev amerikanske læger de konsekvenser, som mødres indtagelse af alkohol under graviditeten havde for fostret. Dette fik siden betegnelsen "føtalt alkohol-syndrom" (FAS), som medfører hæmmet vækst, ændrede ansigtstræk og skader på hjernen - samt "føtal alkohol-effekt" (FAE), der omhandler alkoholens skadelige virkninger, og som medfører sen motorisk udvikling, mental udviklings-hæmning og indlærings-problemer. Og senere kunne lægerne chokere omverdenen med billeder af nyfødte "narko-babyer", der var født lidende ind i denne verden - rystende af abstinenser efter, at moderen havde taget syntetiske stoffer som kokain og heroin, som havde fundet vej ind i fostrets blodbaner.

Her var det åbenlyst, at mor gennem indtagelse af uhensigtsmæssige stoffer kunne gribe meget og katastrofalt ind i fostrets udvikling. 

Den biologiske faktor.

Forskningen åbnede dermed op for forståelsen af, at barnets tilknytning til denne verden ikke starter efter fødslen, men allerede i foster-tilstanden. Og mere specifikt lærer barnet sin mor at kende i løbet af foster-tilstanden. Der er således en biologisk faktor, defineret ved fostrets naturlige / biologiske tilknytning til moderen. Og denne faktor sætter simpelthen udgangspunktet fra fødslen - både i forhold til fødsler normalvis, men også i forhold til skilsmisse-sagerne i Statsforvaltningen.

Dette beskrives herunder - først de nyfødte børn og derefter de lidt ældre børn over 9 måneder.

Statsforvaltningens udgangspunkter ved nyfødte børn.

Med afsæt i den biologiske faktor er Statsforvaltningens 

Statsforvaltningens udgangspunkter ved børn over 9 måneder.

I pjecen "Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler" beskriver Statsforvaltningen en række overvejelser, som forældre bør gøre sig ved tilrettelæggelsen af alle forhold omkring barnet. Her ser vi først på deres beskrivelse vedrørende "de små børn i alderen 9 måneder til 3 år". De skriver:

"Når I aftaler samvær for et meget lille barn, er det vigtigt at huske, at barnet er i gang med den helt grundlæggende udvikling af sin personlighed og sin tillid til verden. Barnets evne til tilknytning dannes i løbet af de første 1½ - 2 leveår, og denne udvikling må ikke forstyrres. Jeres barn har brug for at lave en tilknytning til en primær omsorgsperson. Når jeres barn lærer at knytte sig til en person, vil det også kunne knytte sig til andre. Det hænger blandt andet sammen med, at jeres barn vil begynde at lære at kunne generalisere. Det vil sige, at barnet kan overføre erfaringer fra den ene situation eller person til en anden situation eller person. Barnets evne til tilknytning udvikles gradvist og løbende, og er ikke en hindring for, at barnet i kortere tid ad gangen kan være alene sammen med andre voksne end den primære omsorgsperson".

Og videre: "Jeres lille barn kan mærke og give udtryk for sine behov fra fødslen. Det er absolut vigtigt for barnets udvikling, at den voksne, som tager sig af barnet, forstår barnets signaler. Ellers vil barnet opleve, at dets behov ikke bliver tilgodeset, og det vil miste tilliden til, at voksne vil barnet det godt, og at det er en person af værdi. Barnet vil heller ikke lære at kunne udsætte sine behov, hvilket er væsentligt i forhold til barnets videre udvikling".

At man skal tage sig af barnets for, at det ikke "mister tilliden", udspringer af den tysk-amerikanske (men forældrene var danske) psykoanalytiker og udviklingspsykolog Erik Erikson (1902-1994). Ifølge hans teori vil barnet (når forældrene dækker barnets behov) lære, at det kan have tillid til verden - og sker dét ikke, vil barnet i stedet udvikle en grundlæggende mistillid.

Desuden slås det fast, at "barnets evne til tilknytning dannes i løbet af de første 1½ - 2 leveår, og denne udvikling må ikke forstyrres". Dette udspringer af den engelske psykiater og psykoanalytiker John Bowlby (1907-1990), hvis tilknytnings-begreb er centralt for udviklingspsykologien. I de første cirka 2 måneder ("før-tilknytning") bruger spædbarnet smil, gråd og klyngen til andre mennesker uden at rette det mod bestemte personer, mens det i alderen 2-7 måneder ("begyndende tilknytning") begynder at foretrække de primære omsorgspersoner - og i alderen 7-24 måneder ("selektiv tilknytning") retter barnet tilknytningen mod omsorgspersonerne samtidig med, at det udviser separationsangst, hvis det adskilles fra dem.

Margaret Mahler beskriver samme proces med, at barnet i 1-5 måneders-alderen ("den normale symbiotiske fase") skal indgå i en tæt samhørighed ("symbiose") med moderen. Det er gennem denne symbiose, at barnet lærer at have tillid til verden - hvilket senere danner grundlag for barnets løsrivelse og dermed individualitet og selvstændighed.

Og det er denne proces, at barnet skal 

De beskriver blandt andet

Hvad betyder alt dette for tilrettelæggelsen at barnets første leve-måneder i skilsmisse-familien?

Kilder:

Henrik Dybvad Larsen: "Fostrets og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen". Pregnant Press.

Ole Schultz Larsen: "Psykologiens veje". Systime.

Statsforvaltningen: "Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler".

https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/B%C3%B8rn/Samv%C3%A6r/Pjece%20Samv%C3%A6rsguide.pdf

 

https://babyinstituttet.dk/fotalt-alkohol-syndrom-fas

https://www.livescience.com/25908-newborns-learn-native-language.html

https://timeline.com/addiction-treatment-mothers-ba851f218f19

©2020 VISKALSKILLES.dk.