Delt bopæl

  • Facebook Social Icon

Opdateret 27. oktober 2019.

I slutningen af 2018 blev Forældreansvarsloven revideret og politisk vedtaget. Blandt tilføjelserne var reglen om, at barnets bopæl kan blive delt.

Herunder kan du se de paragraffer, der vedrører delt bopæl fra 1. april 2019. Den forklarende tekst er fra vejledningen.

 

Det skal indledningsvis understreges , at den delte bopæl ikke har betydning for eksempelvis børne- og unge-ydelse, børnebidrag og lignende.

Vigtige afgrænsninger.

Det fremgår af Forældreansvarsloven, at forældrene skal være enige om, at barnets bopæl skal være delt mellem dem.

 

Beskrivelserne på denne side omhandler således ikke sager, hvor forældrene er uenige i spørgsmålet om den delte bopæl - eller spørgsmålet om, hvorvidt barnet skal have bopæl hos den ene eller den anden forælder.

Desuden administreres lovgivningen ud over den familieretlige lovgivning (herunder reglerne i CPR-loven om bopælsregistrering af barnet og lovgivning om udbetaling af offentlige ydelser vedrørende barnet) uafhængigt af den delte bopæl.

Den delte bopæl.

Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at deres barn har delt bopæl (jf. Forældreansvarsloven, § 18 a). Dermed bortfalder alle tidligere aftaler om bopæl og samvær, og det er op til forældrene at indgå de aftaler, der er nødvendige. Begge forældre er bopælsforældre og skal i fællesskab tage stilling til overordnede forhold i barnets liv.

Aftalen skal ikke anmeldes til Familieretshuset, men forældrene kan anmode Familieretshuset om, at det markeres i CPR, at barnet har delt bopæl. Anmeldelse skal i givet fald som udgangspunkt ske ved brug af Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning.

Den delte bopæl skal sikre ro om barnet i brud-situationen. Derfor vil "et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed" i de "første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse" have delt bopæl - "medmindre forældrene er enige om barnets bopæl". Desuden fremgår det, at der "i denne periode kan (...) indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1" (hele afsnittet jf. Forældreansvarslovens § 17, stk. 3).

Hensynet til barnet kan hindre delt bopæl.

Forældreansvarslovens § 17, stk. 4, betoner hensynet til barnet og at der således "ikke (er) delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette". Dette gælder også, "hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse".

Ingen krav til aftalen om delt bopæl.

Der stilles ingen krav til aftalen om delt bopæl. Det er således ikke et krav, at der er tale om en skriftlig aftale, hvilket Familieretshuset dog opfordrer til. Der stilles heller ikke krav til, at barnet f.eks. er lige lang tid hos begge forældre, eller at forældrene bor i nærheden af hinanden.

En aftale om delt bopæl kan være tidsbegrænset eller betinget af opfyldelsen af vilkår fastsat i aftalen. 

Forældrene kan fastsætte betingelser i aftalen, for eksempel om den geografiske placering af deres bopæle, herunder hvor mange kilometer, der maksimalt må være mellem bopælene. Sådanne betingelser og andre betingelser kan ikke registreres i Familieretshuset eller i CPR.

En betinget aftale om delt bopæl kan registreres i CPR (jf. Forældreansvarslovens § 18 a, stk. 3), men det forhold, at aftalen er betinget og betingelserne herfor, vil ikke fremgå. 

Det er uden betydning for aftalen om delt bopæl, at barnets folkeregisteradresse ændres.

Ophør af aftalen om delt bopæl.

Det fremgår af Forældreansvarslovens § 18 a, at aftalen om delt bopæl "ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder". Det fremgår dog samtidig, at barnet efter ophør af aftalen "fortsat (har) delt bopæl, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær - eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2".

Desuden fremgår det af Forvaltningslovens § 18 a, stk. 2, at "Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør som følge af, at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen".

Ophøret af aftalen kan ske ved fjernelse af markering i CPR af barnets delte bopæl, "hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset" (jf. Forældreansvarsloven, § 18 a, stk. 3). Dette betragtes også som en § 5-sag, uanset at forældrene ikke nødvendigvis er enige om, at aftalen om delt bopæl skal ophøre.

Børneenhedens tilbud i.f.t. delt bopæl.

Det fremgår af vejledningen, at "det er et krav for barnets deltagelse i en børnegruppe, at forældremyndighedsindehaveren samtykker. Hvis der er fælles forældremyndighed, kræves samtykke dog alene fra bopælsforælderen. Har barnet delt bopæl efter § 17, stk. 3, eller § 18 a i forældreansvarsloven skal begge forældre samtykke til barnets deltagelse".

©2020 VISKALSKILLES.dk.