Det familieretlige system

  • Facebook Social Icon

Opdateret 27. oktober 2019

Den 1. april blev Familieretshuset myndighed på skilsmisse-området og således borgernes indgang til skilsmisse-området.

Her får du et kort overblik over det nye familieretlige system i form af dels en illustration og dels en beskrivende tekst.

Det skal understreges, at der er mange detaljer, som ikke er taget med i denne omgang. Der henvises derfor til andre tekster på hjemmesiden, der tilbyder en mere detaljeret gennemgang.

LÆR DET NYE FAMILIERETLIGE SYSTEM AT KENDE - ILLUSTRATION.

Herunder kan du se en illustration, som tidligere er blevet offentliggjort på Regeringen.dk. Den viser skilsmissefamiliens indgang til det familieretlige system med Familieretshuset som den primære instans, hvor screening, visitation og sagsbehandling finder sted. Dette beskrives nærmere efter illustrationen.

LÆR DET NYE FAMILIERETLIGE SYSTEM AT KENDE - BESKRIVENDE TEKST.

Herunder får du en mere uddybende beskrivelse af det nye familieretlige system.

For at sikre enstrengede og sammenhængende forløb starter alle familieretlige sager i Familieretshuset. Her screenes og visiteres sagerne med henblik på, at Familieretshuset kan møde alle typer af familier med helhedsorienterede forløb og tilbud samt forebyggende vejledning og oplysning.

Henvendelser til Familieretshuset skal generelt ske ved brug af Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning, hvor parten giver en række forskellige oplysninger om sagen og om familiens forhold. Henvendelser, der ikke er indgivet ved brug af digital selvbetjening, vil som udgangspunkt blive afvist.

Familieretshusets medarbejdere vil på baggrund af den digitale henvendelse foretage en screening, som skal afklare familiens behov, der udmøntes i tre forskellige håndteringer eller spor:

Familier, der er enige, og som blot har behov for f.eks. registrering af en aftale, og uden behov for sagsbehandling, oplever enkle forløb, hvor deres sag afsluttes hurtigt i Familieretshuset. Disse sager betegnes som § 5-sager ("grønne sager").

Familier, der er uenige, men som ikke er påvirkede af komplekse problemstillinger, mødes i Familieretshuset med en konflikthåndterende tilgang. Disse sager betegnes som § 6-sager ("gule sager"). Hvis disse sager ikke kan afgøres i Familieretshuset, overføres de til Familieretten.

Familier som ud over problemstillinger vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær også er påvirkede af andre risikofaktorer for barnets trivsel (såsom højt konfliktniveau, vold, misbrug og psykisk sygdom), vil i Familieretshuset blive mødt med en tværfaglig tilgang (eventuelt med rådgivning og konflikthåndtering), hvor barnets bedste er styrende. Disse sager betegnes som § 7-sager ("røde sager"). Familieretshusets fokus i disse sager er dels at oplyse sagen, således at familieretten kan træffe afgørelse om en helhedsorienteret løsning, der er bedst for barnet, dels at arbejde med at bibringe forældrene en forståelse for barnets situation og hvordan barnet påvirkes af forældrenes konflikt samt at nedbringe forældrenes konfliktniveau både under sagens behandling og på lang sigt til gavn for barnet.

Det gælder generelt, at barnet er centralt i Familieretshusets arbejde med familien. Hensynet til barnet og barnets trivsel sættes først i de afgørelser, som Familieretshuset træffer, men også i Familieretshusets tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, så barnet kommer så skånsomt igennem forløbet som muligt, og så der træffes den afgørelse, der er bedst for barnet. Dette omfatter eksempelvis Børneenhedens tilbud om støtte til børn og kontaktperson.

For ægtefæller, der har fælles børn under 18 år og som er enige om at blive skilt, vil der være en refleksionsperiode på 3 måneder. Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at forældre kan reflektere over, hvorvidt de ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan de bedst kan passe på deres børn og fortsætte det fælles forældreskab.

Familieretten er betegnelsen for byretten, når retten behandler familieretlige sager. Lovgivning vedrørende familieretten findes i retsplejeloven.

©2020 VISKALSKILLES.dk.