Det rådgivende udvalg i Familieretshuset

 • Facebook Social Icon

6. december 2019

Den 19. august i år bragte vi en nyhed i VISKALSKILLES´ Facebook-gruppe om, at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) havde udpeget en række medlemmer til det nye rådgivende udvalg i Familieretshuset.

Nu er bekendtgørelsen om, hvordan det rådgivende udvalg sammensættes og virker, udkommet.

Herunder får du en kort gennemgang af den korte bekendtgørelse samt oversigten over de medlemmer til det rådgivende udvalg som udpeget af social- og indenrigsministeren.

Bekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse hedder "Bekendtgørelse om forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset" ("BEK nr. 1303 af 4. december 2019".

Det præciseres i § 1, at "Det rådgivende udvalg i Familieretshuset har til opgave at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger af betydning for Familieretshusets virke. Det rådgivende udvalg skal derved medvirke til at sikre kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling i Familieretshusets tilbud til børn og familier".

Direktøren for Familieretshuset (aktuelt Anette Hummelshøj) er formand for udvalget (§ 2, stk. 2), som yderligere består af de medlemmer, som er udpeget af social- og indenrigsministeren (§ 2 samt § 2, stk. 3)  - en liste over disse kan du finde nederst i denne artikel.

 

Det skal i denne sammenhæng (§ 2, stk. 5) sikres, at en række kompetencer er repræsenteret i udvalget: 1) Viden om familieretlige problemstillinger, 2) viden om børn i brudte familier, 3) viden om konflikthåndtering og rådgivning, 4) erfaring som familieretsadvokat, 5) viden om socialfaglige og socialretlige problemstillinger, 6) erfaring med kommunernes indsatser efter lov om social service og samspillet mellem de socialfaglige indsatser og det familieretlige system, 7) erfaring med behandlingen af familieretlige sager i domstolssystemet, 8) viden om civilsamfundsorganisationernes indsatser for brudte familier, 9) viden om de særlige fokusområder, der er fastlagt i opslaget (hvor der eftersøges medlemmer) og 10) viden om vold i nære relationer.

De øvrige medlemmer af udvalget udpeges for en periode af 4 år, hvor der kan ske genudpegning (§ 3).

 

 

Mødevirksomhed.

Der afholdes møder i udvalget mindst 2 gange om året (§ 4). Formanden tilrettelægger udvalgets arbejde og fastlægger mødedagene (§ 4, stk. 2), ligesom formanden fastsætter dagsordenen og leder udvalgets møder (§ 5).

 

Udvalgets møder er ikke offentlige (§ 5, stk. 2). Desuden fremgår det, at "De øvrige medlemmer af udvalget modtager godtgørelse for befordring i forbindelse med deltagelse i udvalgets møder. Udgiften hertil afholdes af staten".

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. december 2019 (§ 7).

Det rådgivende udvalgs medlemmer.

De medlemmer, som social- og indenrigsminister Astrid Krag udpegede til det rådgivende udvalg, er:

 • Anni Højmark (retspræsident ved retten i Svendborg efter indstilling fra Domstolsstyrelsen).

 • Ingrid Hartelius Dahl (juridisk seniorrådgiver i "Børns Vilkår").

 • Mai Heide Ottosen (seniorforsker ved VIVE).

 • Anton Rasmussen (børne- og familiechef i Ikast-Brande kommune og medlem af Børne- og Kulturchefforeningens landsdækkende Børne- og Familienetværk).

 • Jan Kaa Kristensen (psykolog og tidligere projektleder i "Center for Familieudvikling").

 • Viggo Bækgaard (advokat og formand for "Landsforeningen Børn & Samvær").

 • Jesper Lohse (formand for "Foreningen Far").

 • Trine Schaldemose (vicedirektør i "Mødrehjælpen").

 • René Vinding Christensen (seniorrådgiver i "Mandecentret").

 • Anne-Sofie Theilgaard (juridisk rådgiver i "Lev uden Vold")..

©2020 VISKALSKILLES.dk.