Er delt bopæl "kejserens nye klæder"?

  • Facebook Social Icon

16. juni 2019

Den 1. april i år trådte reglerne om "delt bopæl" i kraft. Det betyder, at alle tidligere aftaler om bopæl og samvær bortfalder, og at forældrene i stedet (i fællesskab) skal tage stilling til overordnede forhold i barnets liv og indgå de aftaler, der er nødvendige.

Delt bopæl ligner en anerkendelse af forældreskabets ligeværdighed og har flere umiddelbart hensigtsmæssige tilgange - men er delt bopæl et regulært fremskridt, eller er det samme indhold i en pænere indpakning?

 

Er delt bopæl "Kejserens nye klæder"? Dét ser vi nærmere på her.

"Delt bopæl".

Allerførst skal det præciseres, hvad delt bopæl handler om (lovmæssigt henvises til Forældreansvarsloven § 18a):

Når forældre går fra hinanden, vil der som udgangspunkt være delt bopæl i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen. Det skal sikre ro i brudsituationen, og derfor kan der i denne periode kun startes en sag om samvær og ikke barnets bopæl. Ordningen kan dog udelades, hvis forældrene er enige om barnets bopæl.

Generelt kan forældre, der har fælles forældremyndighed, aftale, at deres barn har delt bopæl. Dermed bortfalder alle tidligere aftaler om bopæl og samvær, og det er op til forældrene at indgå de aftaler, der er nødvendige. Begge forældre er bopælsforældre og skal i fællesskab tage stilling til overordnede forhold i barnets liv.

Der stilles ingen krav til aftalen om delt bopæl. Det er således ikke et krav, at der er tale om en skriftlig aftale, hvilket Familieretshuset dog opfordrer til. Der stilles heller ikke krav til, at barnet f.eks. er lige lang tid hos begge forældre, eller at forældrene bor i nærheden af hinanden.

Forældrene kan fastsætte betingelser i aftalen, for eksempel om den geografiske placering af deres bopæle, herunder hvor mange kilometer, der maksimalt må være mellem bopælene (og at man dermed vil miste bopælsretten, hvis man flytter væk). Sådanne betingelser og andre betingelser kan ikke registreres i Familieretshuset eller i CPR-registret.

Ophør af aftalen om delt bopæl.

Aftalen om delt bopæl ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. Barnet har dog stadig delt bopæl, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær - eller der er truffet afgørelse via eks. Familieretshuset om barnets bopæl.

Hvis forældrene har skrevet en regel om afstand mellem hjemmene og den ene forælder flytter længere væk, kan dén forælder, der ikke flytter, efterfølgende overtage bopælsretten alene.

Vurdering af den delte bopæl.

Intentionen om at sikre ro i brudsituationen via den delte bopæl er fornuftig.  Mange skilsmisser rummer mange og stærke følelser, og fremtiden kan være uvis. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at sikre ro i brudsituationen, så forældrene fokuserer på at sikre børnenes behov og ikke en eventuel "kamp" om bopælen.

Ordningen er dog blevet kritiseret for at gennemtvinge den delte bopæl (hvilket dog er undtaget i de tilfælde, hvor forældrene er enige om børnenes fremtidige bopæl).

Den delte bopæl forekommer desuden at sikre ligestilling mellem forældrene, men kun på overfladen. På trods af den delte bopæl kan barnet stadig kun formelt have folkeregister-adresse hos den ene af forældrene. Samtidig har den delte bopæl ingen retsvirkning i forhold til myndighederne - hvilket vil sige, at det kun er dén forælder, som barnet har folkeregister-adresse hos, som retsligt betragtes som bopælsforælderen. Og det er kun denne forælder, som har mulighed for at få offentlige tilskud som boligsikring, børne- og ungeydelse samt enlig forsørger-ydelse.

Desuden er der bestemmelsen om, at forældrene kan indskrive en "flytte-regel" i deres aftale: at flytter den ene forælder x antal kilometer væk fra barnet, mister vedkommende sin del af den delte bopæl, der således overgår fuldt ud til den anden forælder. Denne frivillige stavnsbinding fremstår rimelig fra forældrenes synspunkt, men man risikerer, at barnets bopæl defineres gennem en teknikalitet og ikke en reel vurdering af, hvor barnet trives bedst.

Er delt bopæl "Kejserens nye klæder"?

Det er vigtigt at huske på, at forældre kan indrette sig lige præcis, som de gerne i fællesskab vil have det - uafhængigt af Familieretshuset og det familieretslige system i det hele taget. Som sådan er den delte bopæl umiddelbart en mulighed for at ophæve juraen og i stedet indtage en ad hoc-præget tilgang: at forældrene tager afsæt i dét gode samarbejde, de nu engang har, og løser udfordringerne efterhånden, som de opstår.

Men hvis det gode samarbejde er forudsætningen, må man overveje, om den delte bopæl så overhovedet er nødvendig for denne type forældre. Det er nok tvivlsomt. Omvendt vil det også være forkert at vurdere den delte bopæl i forhold til forældre, der ikke kan samarbejde. Ordningen er simpelthen ikke beregnet til dem. 

Den delte bopæl er første skridt i retning af en samarbejdsbaseret varetagelse af barnets tarv. Men skal det blive en reel ordning, skal den gængse opdeling af rettigheder som bopælsforælder og samværsforælder ændres. For dét er vi stadig langt fra.

Delt bopæl hos Familieretshuset.

Du kan læse mere om delt bopæl hos Familieretshuset ved at trykke her (åbner som eksternt link).

©2020 VISKALSKILLES.dk.