lov vedtaget: kriminelle kan miste barnet

  • Facebook Social Icon

6. maj 2019

Den 28. februar 2019 vedtog Folketinget en ændring af Forældreansvarsloven, som kan begrænse kriminelles ret til, kontakt med og myndighed over deres børn. Der er således tale om en ny paragraf 4a med denne ordlyd:

"Er en part idømt ubetinget fængselsstraf eller en anden retsfølge efter §§ 68-70 i straffeloven for incest, jf. § 210 i straffeloven, en seksualforbrydelse, jf. 24. kapitel i straffeloven, dog undtaget overtrædelser omfattet af § 228 i straffeloven, manddrab, jf. § 237 i straffeloven, grov vold, jf. §§ 245 og 246 i straffeloven, omskæring af kvinder, jf. § 245 a i straffeloven, eller menneskehandel, jf. § 262 a i straffeloven, kan der ikke, medmindre det er bedst for barnet, træffes afgørelse om følgende:

1. At parten har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over barnet efter § 11, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 2 eller 3, eller §§ 15 a eller 26-28.

2. At barnet har bopæl hos parten efter § 17, stk. 1, eller § 26.

3. At barnet har samvær eller anden kontakt med parten efter §§ 20-21, 22, 29 eller 29 a".

Du kan læse det vedtagne lovforslag ved at følge dette link.

Bemærkninger.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der "fra tid til anden opstår tvivl om, hvorvidt en konkret afgørelse i en sag vedrørende en forælder, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet såsom manddrab eller incest, er truffet af hensyn til barnet eller af hensyn til den pågældende forælder". Og videre: "Med henblik på i højere grad at sikre beskyttelsen af barnet foreslås det med lovforslaget, at der indføres en klar formodning om, at det ikke er bedst for barnet, at en forælder, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet, har forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden over et barn, at barnet har samvær eller anden kontakt med denne forælder, eller at barnet har bopæl hos denne forælder".

Det skal understreges, at det under den politiske behandling af sagen flere gange blev nævnt, at kriminalitet ikke automatisk skal udløse de indgribende konsekvenser. Det er således kun i særligt alvorlige sager, at det kan komme på tale.

©2020 VISKALSKILLES.dk.