Midlertidigt børnetilskud træder i kraft 1/1-20

28. december 2019

Om ganske få dage siger vi farvel til det gamle år og tager hul på 2020 - og samtidig træder den nye lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere i kraft. Det er ikke en lov, der specifikt vedrører skilsmisse-ramte, men som kan været god at kende, hvis man tilhører målgruppen.

I denne tekst præcisere det, hvem loven omfatter og hvad det midlertidige børnetilskud består af.

Vil du se lovens tekst kommer du til den ved at følge dette link (åbner i nyt vindue).

  • Facebook Social Icon

Hvad handler loven om?

Overordnet handler loven om midlertidigt børnetilskud om, at der indføres et nyt midlertidigt skattefrit børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelse.

Loven gælder kun midlertidigt.

Det fremgår af loven, at den træder i kraft den 1. januar 2020 (§ 19) - og hertil kommer, at loven omfatter meget specifikke perioder:

"§§ 1-18 har virkning for perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 30. juni 2021".

Det fremgår videre, at "Midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere for perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 30. november 2019 udbetales i januar 2020" - og "Midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere for december 2019 udbetales i februar 2020" (§ 19, stk. 3).

Desuden fremgår det, at "I perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 31. december 2019 finder denne lovs § 2, nr. 1, § 4, stk. 2 og 5, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, og § 11 tilsvarende anvendelse for modtagere af integrationsydelse".

Den omfattede personkreds samt ydelser.

Ifølge den nye lovs § 1 udbetales der "et månedligt børnetilskud på 600 kr. (2019-niveau) til personer, der er enlige og forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, når den pågældende modtager boligstøtte" (...). Desuden har det betydning, om man modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp i forskellige former eller kontanthjælp.

Ifølge den nye lovs § 2 udbetales der "et månedligt børnetilskud på 700 kr. (2019-niveau) til personer, der forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og som modtager enten" selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, nedsat uddannelseshjælp eller kontanthjælp eller uddannelseshjælp som uddannelsesparat.

Og ifølge den nye lovs  3 udbetaler der "et månedligt børnetilskud på 550 kr. (2019-niveau) til personer, der forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og som anses for gifte eller samlevende (...), når den pågældende modtager boligstøtte. Desuden har det betydning, om man modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp i forskellige former eller kontanthjælp.

Det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere.

Ifølge den nye lovs § 4 udbetales der "ét supplerende tillæg på et månedligt beløb på 650 kr. (2019-niveau) til enlige forsørgere, der er omfattet af § 1 eller § 2, uanset antallet af børn". En enlig forsørger er i denne sammenhæng "en person, der indplaceres som enlig forsørger under de øvre grænser for den samlede hjælp i § 25 b i lov om aktiv socialpolitik" - eller " en person, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse" (§ 4, stk. 2).

Der kan desuden "maksimalt udbetales ét tilskud efter §§ 1-3 pr. barn, uanset om forsørgeren er enlig eller anses for gift eller samlevende" (§ 4 stk. 3).

Betingelser for ret til det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere.

Ifølge § 5 i den nye lov er det "en betingelse for at modtage det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere (...), at personen er omfattet af § 25 b, stk. 1-5, i lov om aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Maksimal udbetaling.

Desuden skal man være opmærksom på, at det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere "sammenlagt ikke kan overstige det beløb, hvormed ydelsen eller ydelserne i form af boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte eller særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til den enkelte person er nedsat" (§ 6).

"For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse kan der dog ud over beløbet efter stk. 1 udbetales midlertidigt børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere op til 1.891 kr. (2019-niveau) månedligt for en enlig, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse" - og "4.160 kr. (2019-niveau) månedligt for gifte og samlevende, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse".

Udbetaling.

Det er Udbetaling Danmark, der (uden ansøgning) "udbetaler det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere efter denne lov til personer, der er berettiget. Der kan dog efter ansøgning træffes afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af den berettigede personkreds for midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, selv om personen ikke har modtaget en afgørelse fra Udbetaling Danmark (§ 7).

Ved forældre med fælles folkeregisteradresse, hvor begge opfylder betingelserne for at få udbetalt det midlertidige børnetilskud, "udbetales det midlertidige børnetilskud til den registrerede moder" (§ 8). Ved forældre med fælles folkeregisteradresse, hvor kun den ene forælder opfylder betingelserne for at få udbetalt det midlertidige børnetilskud, "udbetales det midlertidige børnetilskud til denne forælder" (§ 8, stk. 2).

Desuden fremgår det, at "det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere er skattefrit" (§ 9).

©2020 VISKALSKILLES.dk.