lov vedtaget: psykisk vold kriminaliseres

  • Facebook Social Icon

8. maj 2019

Den 26. marts 2019 vedtog Folketinget  en ændring af straffeloven, som sikrer en selvstændig bestemmelse om psykisk vold - og dermed er psykisk vold strafbart.

I lovforslaget skrev Justitsministeriet, at "det kan have store konsekvenser for en persons frihed og psykiske velbefindende at blive udsat for psykisk vold. De negative konsekvenser af psykisk vold kan – især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvarige, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integritet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres retsfølelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjener."

Ny paragraf.

Med loven er det nu besluttet at "kriminalisere psykisk vold i nære relationer" og at "sidestille psykisk vold med fysisk vold i relation til f.eks. strafforhøjelse på grund af tidligere domme om vold". Det sker blandt andet gennem en ny paragraf i Straffeloven, nemlig § 243, som ser således ud:

§ 243: Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Høringssvar.

Flere har undervejs i den politiske proces givet deres holdning til sagen til kende. Det gælder blandt andre Levudenvold.dk, som skriver: "Vi mener, at indførelsen af en selvstændig straffelovsbestemmelse om psykisk vold i nære relationer er et afgørende skridt i forhold til at vise, at vi som samfund ikke accepterer den psykiske vold". Desuden betoner de, at der er behov for mere viden om den psykiske vold: "Vi skal vide, hvordan volden kommer til udtryk, hvilke sammenhænge og sociale kontekster den optræder i, og hvilke risikofaktorer der er. Denne viden kan være nyttig i forhold til udviklingen af brugbare redskaber, som eksempelvis kan bruges af politiet".

Den nye lov trådte i kraft den 1. april 2019. 

©2020 VISKALSKILLES.dk.