se de seneste lovændringer

  • Facebook Social Icon

22. december 2018

For nylig blev "Lov om Familieretshuset" enstemmigt vedtaget af Folketinget. Det har affødt et behov for ændringer rundt omkring i lovgivningen (særligt Forældreansvarsloven, "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning" og Retsplejeloven). Ikke kun i relation til Familieretshuset, men også på andre områder, som vil kunne få stor betydning på skilsmisseområdet fremover.

Derfor har VISKALSKILLES.dk set på ændringerne og beskriver på denne side de ændringer, der er foretaget. Dog vil tekniske ændringer ikke fremgå, f.eks. alle de steder, hvor "Statsforvaltningen" er rettet til "Familieretshuset".

Artiklen er opbygget tematisk med angivelse af den lovgivning og konkrete paragraffer, der er ændret.

SAMMENDRAG: HVAD ER ÆNDRET?

Det skal indledningsvis understreges, at lovændringerne træder i kraft senest den 1. april 2019.

Det måske mest bemærkelsesværdige er knyttet til Retsplejelovens paragraffer om fogedretten. Her fremgår det eksempelvis, at afgørelser og lignende "kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder (...) eller ved anvendelse af umiddelbar magt ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted eller ved afhentning af barnet". Hertil kommer, at en børnesagkyndig fra kommunen kan deltage under fogedforretningen.

Desuden er det nu muligt at omgå pligten til at deltage i et møde, "hvis den anden part har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom" og heller ikke "vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom".

Der er beskrivelser af Familieretshusets kompetencer, domstolsprøvelse og klager - og mere specifikt er der sket en skærpelse af "barnets bedste" (det vil sige forpligtelsen til at sikre barnets trivsel) samt indhold vedrørende barnets bopæl, delt bopæl mellem begge forældre, refleksionsperioden på 3 måneder, den digitale løsning (som er det obligatoriske digitale kursus, som forældre skal gennemføre for at blive skilt) og om forældremyndigheden.

 

Herunder finder du de enkelte områder.

SKÆRPELSE AF BARNETS BEDSTE.

I Forældreansvarsloven erstattes ordlyden i § 1: "I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række".

Samtidig er der under § 4 tilføjet følgende punkt 2: "Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold".

FORÆLDREMYNDIGHED.

I Forældreansvarsloven er der under § 13 tilføjet følgende punkt 3: "En aftale efter stk. 1 og 2 er ikke gyldig, hvis aftalen er indgået inden barnets fødsel eller aftalen er betinget eller tidsbegrænset. Endvidere er en aftale efter stk. 2 ikke gyldig, hvis der ydes vederlag eller betaling for tabt arbejdsfortjeneste til forældremyndighedens indehaver".

BARNETS BOPÆL.

I Forældreansvarsloven er der under § 17 tilføjet følgende punkt 3: "Et barn af samlevende forældre med fælles forældremyndighed har i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse delt bopæl, medmindre forældrene er enige om barnets bopæl. I denne periode kan der indledes en sag om samvær efter § 19, men der kan ikke indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1".

Desuden er der under § 17 tilføjet følgende punkt 4: "Barnet har uanset stk. 3, 1. pkt., ikke delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette, eller hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse. I tilfælde omfattet af 1. pkt. kan der indledes en sag om barnets bopæl efter stk. 1 inden for 3 måneder efter samlivsophævelsen".

DELT BOPÆL.

I forældreansvarsloven er der tilføjet en § 18 a: "Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale, at barnet har delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt. Aftalen ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder. Barnet har dog efter ophør af aftalen fortsat delt bopæl, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl efter §§ 17 eller 26 eller om samvær efter §§ 21, 29 eller 29 a, jf. dog stk. 2".

Desuden er der under § 18 a tilføjet følgende punkt 2: "Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør, som følge af at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen".

Desuden er der under § 18 a tilføjet følgende punkt 3: "En aftale om delt bopæl efter stk. 1 kan registreres i CPR ved anmeldelse af aftalen til Familieretshuset. Registreringen fjernes, hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset".

REFLEKSIONSPERIODE.

I "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning" er der tilføjet en § 42 a: "For ægtefæller, som anmoder om skilsmisse efter § 29, og som har fælles børn, der ikke er fyldt 18 år, kan bevilling til skilsmisse først udstedes efter en refleksionsperiode på 3 måneder fra Familieretshusets modtagelse af anmodningen".

Desuden er der under § 42 a tilføjet følgende punkt 2: "Familieretshuset udsteder bevilling til skilsmisse efter § 29, når 1) begge ægtefæller inden 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden efter stk. 1 har bekræftet anmodningen om skilsmisse, 2) betingelserne i § 42 er opfyldt og 3) begge ægtefæller inden bekræftelsen af anmodningen efter nr. 1 har gennemført det obligatoriske digitale forløb efter § 22, stk. 1, i lov om Familieretshuset, jf. dog stk. 3".

Desuden er der under § 42 a tilføjet følgende punkt 3: "En ægtefælle, der efter § 58 d, stk. 3, ikke skal anvende digital selvbetjening, skal gennemføre det obligatoriske digitale forløb efter § 22, stk. 1, i lov om Familieretshuset på skriftligt grundlag. Ved bekræftelsen efter stk. 2, nr. 1, af anmodningen om skilsmisse skal ægtefællen afgive erklæring om at have gennemført forløbet".

DIGITALE LØSNING.

I "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning" er foretaget ændringer i § 58 d, stk. 2: "Følgende henvendelser skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening), idet henvendelsen ellers afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 3 og 4: 1) Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7. 2) Anmodning om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21. 3) Anmodning fra en ægtefælle om omstødelse af ægteskab efter §§ 23 og 24. 4) Anmodning om godtgørelse efter § 26. 5) Anmodning om separation og skilsmisse efter § 37, stk. 2. 6) Bekræftelse af anmodning om skilsmisse efter § 29, jf. § 42 a, stk. 2. 7) Ansøgning om fastsættelse eller ændring af ægtefællebidrag efter § 50, stk. 1, og §§ 52 og 53. 4 8) Ansøgning om ændring efter § 58 af aftale om fordelingen af formuen, bidragspligten og andre vilkår for separation og skilsmisse. 9) Klage efter § 58 b. 10) Anmodning om afgørelse om, hvorvidt parterne er ægtefæller, eller hvorvidt en separation består. 11) Anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten".

I "Lov om opkrævning af underholdsbidrag" er der tilføjet en § 23 c: "Indsigelser efter § 2, 2. pkt., anmodninger efter § 20 og anmodninger om indbringelse af en afgørelse for familieretten skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3".

Desuden er der under § 23 c tilføjet følgende punkt 2: "Hvis Familieretshuset finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Familieretshuset tilbyde, at henvendelsen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Familieretshuset bestemmer, hvordan en henvendelse omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt".

Desuden er der under § 23 c tilføjet følgende punkt 3: "Familieretshuset kan helt ekstraordinært ud over i de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en henvendelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Familieretshuset ved at modtage henvendelsen på anden måde end digitalt".

Desuden er der under § 23 c tilføjet følgende punkt 4: "En digital henvendelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Familieretshuset".

PLIGTEN TIL AT DELTAGE I MØDE.

I Forældreansvarsloven er der under § 31 a tilføjet følgende punkt 3: "En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med den anden part, hvis den anden part har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom".

I "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning" er der under § 38 tilføjet følgende punkt 3: "En ægtefælle har ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom".

FAMILIERETLIGE SAGER I RETSPLEJELOVEN.

Bemærk, at Retsplejeloven er ændret markant med anvendelsesområde (§ 448), kompetenceregler (§ 448 a-e), international kompetence (§ 448 f-g), sagsbehandling (§ 449 og § 449 a-e, § 450 og § 450 a-d), den forenklede familiesagsproces (§ 451-452) samt anke og kære (§ 453-454, § 454 a og § 455-456). Du kan læse disse ændringer ved at følge dette link, på side 10-13.

Desuden er der i Retsplejeloven tilføjet følgende § 456 p: "Fuldbyrdelse efter reglerne i dette kapitel kan kun ske under hensyn til barnet og skal varetage barnets bedste. Fuldbyrdelse kan endvidere kun ske, hvis der ikke er behov for af hensyn til barnet at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om den aftale eller afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves".

Desuden er der i Retsplejeloven tilføjet følgende § 456 q: "Domme og kendelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt retsforlig, afgørelser og aftaler, der kan fuldbyrdes efter § 478, stk. 1, nr. 1-3, fuldbyrdes af familieretten efter reglerne i dette kapitel. Det samme gælder anmodninger om udlevering af et barn til forældremyndighedsindehaveren eller bopælsforælderen efter § 596, stk. 2. § 449 c og kapitel 45, 46 og 53 gælder også for sager efter 1. og 2. pkt., dog således at familieretten træder i stedet for fogedretten".

Desuden er der under § 456 q tilføjet følgende punkt 2: "De domme, kendelser, retsforlig, afgørelser, aftaler og anmodninger, der er nævnt i stk. 1, kan fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder, jf. § 456 r, stk. 3, eller ved anvendelse af umiddelbar magt ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted eller ved afhentning af barnet, jf. § 456 r, stk. 5. Familieretten er ikke bundet af rekvirentens anmodning ved valg af 13 fuldbyrdelsesmåde. Samvær med andre end barnets forældre kan kun fuldbyrdes ved anvendelse af tvangsbøder".

Desuden er der under § 456 q tilføjet følgende punkt 3: "Familieretten kan i tvivlstilfælde udsætte fuldbyrdelsen på indhentelse af en børnesagkyndig erklæring".

Desuden er der under § 456 q tilføjet følgende punkt 4: "Familieretten kan ændre omfang, tid og sted for samværet og vilkårene herfor under fuldbyrdelsessagen".

Desuden er der under § 456 q tilføjet følgende punkt 5: "Familieretten kan fastsætte erstatningssamvær for et samvær, der ikke har kunnet udøves under fuldbyrdelsessagen".

 

Desuden er der i Retsplejeloven tilføjet følgende § 456 r: "Familieretten kan tilkalde en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser under sagen. Familieretten kan efter omstændighederne give en kortere udsættelse af tidspunktet for barnets udlevering eller samværets udøvelse".

Desuden er der under § 456 r tilføjet følgende punkt 2: "Et barn, som har den fornødne alder og modenhed, skal under en samtale have mulighed for at give udtryk for sine egne synspunkter, medmindre det er til skade for barnet. Afholdes en samtale med barnet, skal der deltage en børnesagkyndig eller en repræsentant fra kommunen. § 450 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Den børnesagkyndige skal komme fra Børneenheden i Familieretshuset, medmindre der foreligger særlige omstændigheder".

Desuden er der under § 456 r tilføjet følgende punkt 3: "Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil barnet udleveres. Ved fuldbyrdelsen af bestemmelser om udøvelse af samvær kan der dog fastsættes en enkelt bøde, der forfalder, når en bestemmelse om udøvelse af samvær på et nærmere angivet tidspunkt ikke efterkommes. Bødens størrelse fastlægges i forhold til indkomsten hos den forælder, der har barnet, og bøden fastsættes som minimum til 1.500 kr".

Desuden er der under § 456 r tilføjet følgende punkt 4: "Inden fuldbyrdelse ved anvendelse af umiddelbar magt gennem afhentning af barnet, jf. stk. 5, udsætter familieretten kortvarigt sagen med henblik på gennemførelse af børnesagkyndig rådgivning efter § 32 a i forældreansvarsloven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder".

Desuden er der under § 456 r tilføjet følgende punkt 5: "Skal der anvendes umiddelbar magt, skal dette som udgangspunkt ske ved tilbageholdelse af den forælder, der har barnet, et andet sted end barnets opholdssted. Er dette ikke muligt, skal familieretten vurdere, om der er grundlag for at gennemføre fuldbyrdelsen ved afhentning af barnet. Gennemføres fuldbyrdelsen ved afhentning af barnet, skal der deltage en børnesagkyndig fra Børneenheden i Familieretshuset og en repræsentant fra kommunen til at varetage barnets interesser, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. Den børnesagkyndige skal til brug for familierettens afgørelse foretage en vurdering af, om fuldbyrdelsen sker af hensyn til barnet og varetager barnets bedste".

Desuden er der under § 480 tilføjet følgende punkt 3: "Domme om samvær og om betaling af børne- eller ægtefællebidrag kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er bestemt i dommen".

 

FAMILIERETSHUSET: KOMPETENCER.

I Forældreansvarsloven er der tilføjet en § 30 a: "Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse".

Desuden er der under § 30 a tilføjet følgende punkt 2: "Afgørelse vedrørende aftaler om forældremyndighed og afgørelse i sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, anden kontakt, orientering om barnet og udlandsrejse træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten. Dette gælder dog ikke afgørelser efter § 27"

Desuden er § 31, stk. 1 og 2, ophævet og erstattet med følgende: "Henvendelse om anmeldelse vedrørende en aftale, om anmodning om en afgørelse, om anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten og om klage efter § 41, stk. 2, skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Dette gælder dog ikke anmodninger, der indgives af en offentlig myndighed, og anmodning om en midlertidig afgørelse efter §§ 26, 27, 29 og 29 a. Henvendelser, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 2 og 3".

I "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning" er foretaget ændringer i § 58 a: "Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse".

Desuden er der under § 58 a tilføjet følgende punkt 2: "Familieretshuset eller familieretten træffer efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset afgørelse 1) om tilladelse til at indgå ægteskab efter § 7, 2) om godkendelse af en vielse som gyldig efter § 21, 3) i sager omfattet af kapitel 3-5, 4) om klage efter § 58 b over en afgørelse truffet af den myndighed, der efter § 13, stk. 1, skal prøve ægteskabsbetingelserne, 5) om afvisning efter § 58 d af en ansøgning eller anmodning, der ikke er indgivet til Familieretshuset ved anvendelse af digital selvbetjening, 6) om, hvorvidt parterne er ægtefæller, og 7) i sager mellem ægtefæller om, hvorvidt en separation består".

Desuden er der under § 58 a tilføjet følgende punkt 3: "Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset".

FAMILIERETSHUSET: DOMSTOLSPRØVELSE OG KLAGE.

I Forældreansvarsloven er § 41 ændret til følgende ordlyd: "Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset".

Desuden er § 41 a ændret til følgende ordlyd: "I sager omfattet af § 24 i lov om Familieretshuset træffer familieretten afgørelse efter §§ 11, 14, 17 og 21 efter anmodning fra Familieretshuset".

©2020 VISKALSKILLES.dk.