Skolestart efter skilsmisse

3. august 2019

Sommerferien går på hæld, og i de kommende uger starter børnene igen i skole. Det kan være en særlig udfordring for de børn, der henover sommerferien har oplevet forældrenes brud / skilsmisse, og som nu skal omstille sig til en ny hverdag - både med to hjem, men også at vende tilbage til skolen og kammeraterne som skilsmisse-barn.

Herunder finder du en række vigtige overvejelser, som skilsmisseramte forældre kan foretage, hvis de er blevet skilt og familien er brudt op henover sommerferien.

Bemærk, at du nederst på siden finder links til videre læsning om emnet.

  • Facebook Social Icon

Informationer til skolen.

Skolen kan have behov for en række informationer om familiens nye struktur:

Hvor har barnet bopæl?

Bopælsretten har stor betydning forældrene imellem, men også i forhold til skolen. Bopælsforælderen har således ofte en form for forrang, såvel praktisk som juridisk, og dén, som skolen meget vel kan have et større samarbejde med end samværsforælderen. Dog bør der naturligvis være den fornødne plads til samværsforældre, der løfter denne opgave.

Nogle børn tænker dog mere praktisk og betragter det ene hjem som det "rigtige" hjem og det andet hjem som et sted, som barnet "besøger". Måske er det en opdeling, som skolen ikke skal eller bør involvere sig i, men tværtimod understøtte de to hjem ved at sørge for, at barnet eksempelvis laver julepynt til begge hjem.

Bemærk, at forældrene har mulighed for at have delt bopæl over barnet. Ordningen gør reelt ikke den store juridiske forskel (hvilket du kan læse mere om i denne artikel fra VISKALSKILLES), men for et barn kan italesættelsen gøre en forskel. At forældrene deler bopælen skaber nemlig en samhørighed om, at familien efter skilsmissen og med to boliger stadig er én familie.

Barnets bopæl kan desuden få betydning ved valg eller skift af skole. Det er nemlig barnets bopælsadresse, der er afgørende for, hvilket skoledistrikt barnet hører til. Ved fælles forældremyndighed skal forældrene være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet - men ved uenighed kan barnet i yderste konsekvens blive indskrevet på dén distriktskole, der ligger i tilknytning til barnets bopæl.

Har forældrene delt forældremyndighed, eller har den ene forælder forældremyndigheden alene?

Skolens kontakt med hjemmet sker grundlæggende med forældremyndigheds-haveren - men det skal ikke forstås så firkantet, at man intet får at vide af skolen, hvis man ikke har del i forældremyndigheden, eller at man med del i forældremyndigheden får alt at vide.

Har man ikke del i forældremyndigheden, har man en orienteringsret, hvor man som udgangspunkt og ved henvendelse til skolen kan blive orienteret om forhold vedrørende barnet. Har man del i forældremyndigheden, kan man som udgangspunkt få adgang til skolens Forældre-Intranet og i øvrigt få informationer om barnet - men skolen er ikke forpligtet til at underrette begge forældre (skolen kan forudsætte, at den ene forælder videreformidler informationer til den anden forælder), ligesom skolen heller ikke er forpligtet til at tilbyde separate skole-hjem-samtaler.

I hvilket omfang er der samvær, og hvornår falder samværet?

Det kan være hensigtsmæssigt for skolen at kende skiftedagen, fordi et skilsmissebarn kan reagere både op til og på skiftedagen. Dermed kan skolen have særlig opmærksomhed på og støtte barnet, hvis det har svært ved at skifte mellem forældrene eller oplever savn.

Hvordan er barnets involvering i skilsmissen, og hvilke tanker gør barnet sig om skilsmissen og tiden derefter?

Et barn bør næppe involveres direkte i forældrenes skilsmisse, men omvendt er det næppe hensigtsmæssigt at holde barnet fuldstændig ude af den - i hvert fald hvad informationer om skilsmissen angår. Et barn vil givetvis gøre sig mange tanker om både skilsmissen og tiden derefter, og de refleksioner kan skolen både støtte op om og gribe sammen med barnet. Børn kan nemlig have svært ved at drøfte skilsmisse-relaterede emner med forældrene, mens en lærer eller pædagog kan være mere neutral og dermed hjælpe barnet bedre. Derfor kan det også være en hjælp for et barn at deltage i en skilsmisse- eller sorg-gruppe, som nogle skoler og kommuner tilbyder.

Hvad med klassekammeraterne?

Dette spørgsmål er der ikke et entydigt svar på. Nogle børn vil tackle forældrenes skilsmisse uden større refleksioner eller problemer og kan være trygge ved og foretrække, at kammeraterne kender til skilsmissen - mens skilsmissen for andre børn kan være forbundet med stærke følelser af sorg, vrede, ængstelse, skam og lignende, hvorfor emnet skal behandles med varsomhed og forsigtighed.

Uanset hvad bør der være dialog mellem hjem og skole, så alle parter kan hjælpe barnet gennem skilsmissen og lade det "lande" i den nye virkelighed.

Informationer til skolen: hvordan?

Det vil hjælpe skolen, at forældrene af sig selv og i fællesskab sørger for at give de relevante informationer til skolen med det samme. Dermed kan skolen indrette sig efter de nye forhold og dermed overholde lovgivning / regler, støtte barnet og sikre samarbejdet med forældrene fremadrettet.

Forældrene vil typisk kunne rette henvendelse til klasselæreren eller skolens ledelse og give de fornødne informationer om familien efter bruddet.

Samtidig er det vigtigt, at forældrene holder en eventuel konflikt mellem sig ude af skolerummet og væk fra barnet. Skolerne hverken kan eller vil involvere sig i forældrenes konflikt, men vil fokusere på barnets trivsel, læring og udvikling.

Du kan læse mere om skolestart og skilsmisse i disse artikler (links åbner i nyt vindue):

"Skolestart efter ferien er for flere elever samtidig starten på et nyt familieliv"

"Skilsmisse og barnets skolegang"

 

©2020 VISKALSKILLES.dk.