Spørgetid med ministeren

28. oktober 2019

I slutningen af september måned modtog social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) tre spørgsmål fra Michael Aastrup Jensen (V), som der nu foreligger svar på.

De tre spørgsmål handler om 1) en forælder med en psykisk diagnose og dennes ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed (spørgsmål 95), 2) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om opstart af overvåget samvær (spørgsmål 96) og 3) om det er lovligt af en kommunal børnehave ikke at udlevere barn til samvær.

  • Facebook Social Icon

Om en forælder med en psykisk diagnose og dennes ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed.

Spørgsmål nr. 95 blev stillet af Michael Aastrup Jensen (V), 26. september 2019:

"Vil ministeren vurdere, hvorvidt begge forældre har ret til at blive hørt i sager om retten til forældremyndighed over et barn, selvom den ene forælder har en psykisk diagnose?"

Svaret fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), 24. oktober 2019:

"I alle sager efter forældreansvarsloven, der behandles i Familieretshuset – uanset hvad der er på spil – skal man som forælder selvfølgelig inddrages i sagen og høres. Det følger da også af forvaltningslovens § 19, at en part skal gøres bekendt med en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, før der træffes afgørelse i sagen.

I familieretten høres alle parterne i retssagen også, før der træffes afgørelse.

Begge forældre har således ret til at blive hørt i sager om forældremyndighed, hvor myndighederne påtænker at træffe en afgørelse. Det gælder uanset, at en forælder har en psykisk diagnose".

Om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om opstart af overvåget samvær.

Spørgsmål nr. 96 blev stillet af Michael Aastrup Jensen (V), 26. september 2019:

"Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, herunder den korteste og længste sagsbehandlingstid, i sager, der vedrører opstart af overvåget samvær, og hvad mener ministeren er en rimelig sagsbehandlingstid i disse sager i forhold til at sikre barnet en kontinuerlig kontakt med begge sine forældre?"

Svaret fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), 24. oktober 2019:

"Jeg har indhentet et bidrag fra Familieretshuset til besvarelse af spørgsmålet, idet Familieretshuset iværksætter overvåget samvær på baggrund af afgørelser truffet i Familieretshuset og i familieretten.

Familieretshuset har oplyst, at der fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om overvåget samvær, i gennemsnit går omkring 4 uger til det første samvær kan gennemføres i Familieretshuset. Ventetiden på opstart af forløb med overvåget samvær varierer for øjeblikket mellem 2 og 6 uger på Familieretshusets forskellige adresser. I tilfælde, hvor der af hensyn til barnet er et akut behov for iværksættelse af overvåget samvær, kan det dog ske hurtigere.

 

Jeg mener generelt, at det er vigtigt, at sager, der vedrører kontakt mellem forældre og børn, behandles så hurtigt som muligt. Når det vedrører spørgsmål om etablering af overvåget samvær skal der også tages højde for, at der findes forskellige former for overvåget samvær, og at det enkelte samvær derfor kræver en vis forberedelse og måske også en bestemt overvåger, fx fordi det kan være nødvendigt med en udtalelse om samværet".

Om det er lovligt af en kommunal børnehave Ikke at udlevere barn til samvær.

Spørgsmål nr. 97 blev stillet af Michael Aastrup Jensen (V), 26. september 2019:

"Vil ministeren vurdere, hvorvidt det er lovligt, at en kommunal børnehave, efter aftale med den forælder, der har forældremyndigheden over barnet, ikke vil udlevere barnet til den forælder, som har ret til samvær, når den pågældende forælder kommer for at hente barnet fra børnehaven?"

Svaret fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), 24. oktober 2019:

"Er der fælles forældremyndighed, har forældrene i udgangspunktet samme adgang til barnet. En børnehave kan derfor ikke undlade at udlevere et barn til en forælder, som har del i forældremyndigheden. Har en forælder ikke del i forældremyndigheden men samvær med barnet, kan det være aftalt eller fastsat, at der skal ske afhentning i børnehaven. Dette skal naturligvis kommunikeres til børnehaven, der i sådanne tilfælde ikke kan afvise udlevering. Har man ikke del i forældremyndigheden, og er der ikke fastsat eller aftalt samvær med afhentning i børnehaven, vil en børnehave omvendt kunne afvise at udlevere barnet under hensyn til forældremyndigheden.

Selv om der er fælles forældremyndighed, eller en samværsforælder har en aftalt eller fastsat ret til at hente barnet i børnehaven, vil der akut kunne opstå situationer, hvor en børnehave ud fra bekymring for barnets sundhed og trivsel kan afvise at udlevere barnet".

©2020 VISKALSKILLES.dk.