Undersøgelse: fædregrupper i 3 kommuner

  • Facebook Social Icon

16. november 2019

En rapport fra SUS ("Socialt Udviklingscenter") indeholder en række erfaringer fra fædregrupper i 3 kommuner, som projektet "Fædre på forkant" har indhentet.

Projektet har udviklet og afprøvet et koncept for et kommunalt gruppetilbud målrettet småbørnsfædre i sårbare livssituationer (ikke nødvendigvis skilsmisse). Det sker ifølge rapporten "på baggrund af viden fra praksis, småbørnsfædre og forskning", hvor der er "belæg for, at en styrket far-barn-relation gavner barnets trivsel og livsmuligheder på både kort og lang sigt".

Kommunerne, der er inddraget i undersøgelsen, er Thisted, Frederiksberg og Ringsted. Du kommer til undersøgelsen ved at følge dette link.

Projektet har haft den tilsigtede virkning.

Overordnet bestod projektet af grupper af mænd, der forholdt sig til deres rolle som far, og som sparrede med hinanden og fik vejledning af fagprofessionelle under aktiviteter med barnet.

Rapporten beskriver resultaterne af projektet således: "Det giver værdi for fædrene at få lov til at mødes med ligesindede, drøfte og få støtte til de udfordringer, de møder i og omkring faderskabet. Samtalerne i gruppen har styrket kommunikationen med partneren, mens de konkrete omsorgserfaringer opnået gennem aktiviteter med børnene har styrket far-barn-relationen og givet ny selvtillid hos fædrene. De ansvarlige i kommunerne observerer, at det på bare få mødegange er muligt at se positive ændringer i fædrenes adfærd og indstilling over for deres børn og til deres rolle som far".

Fædrene selv og de ansvarlige fagpersoner rundt om fædrene beskriver og italesætter i interviews og fælles refleksioner, at tilbuddet har haft den tilsigtede virkning. De samlede erfaringer fra projekt "Fædre på forkant" er dog ikke i en form, hvor det med sikkerhed kan dokumenteres, at tilbuddet har en positiv effekt på far-barn-relationen og barnets trivsel.

De deltagende fædres tilbagemeldinger beskrives som "yderst positive" over for projektet.

3 kommuner - 3 forskellige tilbud.

Projektet har som nævnt inddraget 3 kommuner, der varierede i størrelse, geografi og befolknings-sammensætning. Der var derfor en vis variation i projektet, da der var "stor frihed til at tilpasse tilbuddet til den kommunale kontekst og de øvrige eksisterende tilbud for at sikre opbakning og give de bedste muligheder for forankring".

I Thisted Kommune blev der arbejdet med far-barn-relationen gennem konkrete aktiviteter, f.eks. babysvømning og rytmik for far og barn samt aktiviteter for fædrene alene. Der var herudover mulighed for, at familien (far, mor og barn) spiste sammen efter aktiviteterne og vidensdelte.

I Frederiksberg Kommune var der fokus på at skabe "et fortroligt rum for erfaringsdeling med en mandlig gruppeleder og en gruppefølelse blandt fædrene". Desuden var der fokus på at "overføre sundhedsplejefaglig viden og give fædrene praktiske erfaringer med deres børn alene og mulighed for at stille spørgsmål til sundhedsplejerskerne, som de måske ikke får stillet ved hjemmebesøg". Fædrene kom desuden med deres børn til aktiviteter som musik- og sanglege, hvilket blev afsluttet med fællesspisning.

I Ringsted Kommune havde projektet mere karakter af en mandegruppe (uden tilstedeværelse af børnene), der skulle "skabe et trygt og fortroligt rum, hvor fædrene kunne arbejde med at få sat ord på udfordringer og glæder ved faderskabet og reflektere over eget liv, familiesituation og handlemuligheder". Der var erfaringsdeling blandt fædrene efterfulgt af fælles madlavning og spisning samt enkelte aktiviteter med børn, bl.a. en grillaften og en tur til Zoologisk Have.

Erfaringsdeling.

Ifølge rapporten udtrykte de deltagende fædre, at de var glade for at kunne spejle sig i de mandlige gruppeledere, der varetog projektet. Desuden var der erfaringer i forhold til at skabe og holde en balancegang mellem styring og mere "fri snak", ligesom forskelligheden i gruppen blev rummet af fædrene.

Fædrene blev undervejs vejledt af fagpersoner under konkrete situationer med barnet, så faderen kunne tilpasse sin adfærd over for barnet. Dette virkede bedre end egentlig undervisning eller gennemgang.

Og så var aktiviteterne i sig selv medvirkende til, at fædrene indgik i nye relationer.

 

"På vej mod effekt".

Efter projektet er det blevet besluttet at fortsætte fædregrupperne i alle tre kommuner.

 

I Thisted Kommune bliver der en gruppe pr. halvår med plads til 10-12 fædre som en integreret del af familiegruppeforløbet "Familien i Vækst". I Ringsted Kommune bliver der en gruppe pr. halvår med deltagelse af op til 10 fædre, der bliver forankret som et frivilligt tilbud i Sundhedstjenesten. Og i Frederiksberg er det endnu ikke fastlagt, hvordan forankringen gennemføres.

©2020 VISKALSKILLES.dk.